SCHAAKVERENIGING   ALMELO

 

Jaarverslag  2015-2016

 

 

Uitnodiging jaarvergadering:

02 september 2016, aanvang 19.30 uur.

Clubgebouw  “de Schelf”

Binnenhof 51-53, Almelo

 

                                                      

SEPTEMBER 2016

Uitnodiging

 

Tot het bijwonen van de Jaarvergadering op vrijdag 02 september 2016.

Aanvang 19.30 uur.

In het wijkgebouw De Schelf, Binnenhof 51-53, 7608 KH Almelo.

De Jaarvergadering heeft zowel een informatief als een besluitvormend karakter. Genomen besluiten hebben ook voor het bestuur een bindend karakter. Het bestuur hoopt daarom op een grote opkomst. Indien de tijd het toelaat, de eindtijd is 23.00 uur, wordt na afloop van de vergadering de eerste ronde van het bekertoernooi gespeeld. Hieraan kan een ieder deelnemen die de jaarvergadering heeft bijgewoond of zich heeft afgemeld bij de secretaris. Voor hen die zich hebben afgemeld, is er een aparte ronde op een nader te bepalen datum.

Onderstaande bestuursleden verklaren zich akkoord met de inhoud van de stukken in dit jaarverslag.

 

G. Zeeman                                                                            J.W. Elgersma

Voorzitter                                                                              Jeugdleider

 

 

 

J. Sterenborg                                                                         Y.G.M. Husers

Penningmeester                                                                     Extern competitieleider

 

 

 

W.E. Bos                                                                               J. de Jonge

Intern competitieleider                                                          Secretaris

Agenda

1.      Opening

2.      Mededelingen

2a.     Voortbestaan wijkcentrum de Schelf

3.               Ingekomen stukken

3a.     Uitreiken van de opsteker seizoen 2015-2016.

4.      Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 28 augustus 2015 (bijlage)

5.                Jaarverslagen:

* Secretaris                                                                           (bijlage)

* Jeugdschaak                                                                             (bijlage)                                     

* Interne competitie                                                                   (bijlage)                                                                                

* Externe competitie                                                                  (bijlage)                             

* Van de kascontrole commissie                                               (bijlage)                              

* Financieel jaarverslag 2015-2016, voorstel begroting 2016-2017 en             vaststelling van de hoogte contributie voor het komende seizoen (bijlage)

6.            Voorleggen aan de leden van de Algemene Leden Vergadering

          * Wijziging speeltempo interne competitie en de beker, voorstel bestuur is      1.30 uur met 10 sec per zet. Dit tempo wordt bij de SBO gebruikt.              Dit voorstel is toegevoegd als bijlage.

          * Lessen voor senioren, inplannen trainingsavonden, optie mail!

          * Oude inventaris boeken, borden, stukken, analoge klokken.

          * Sponsorkliks

          * Gedrag

          * Ideeën interne competitie interessanter te maken  

          * Functies bij de SBO

          * Oude administratie. Voorstel dit tot 7 jaar te bewaren.

7.                Voorstel agenda voor de interne competitie (uitgereikt op de ALV      

8.       Voorstel samenstelling teams externe competitie (uitgereikt op de ALV)                

9.                Bestuursverkiezing

          Goswin Zeeman (Voorzitter)treedt af. Het bestuur stelt voor om Ben Poelstra in zijn plaats tot voorzitter te benoemen. De overige bestuursleden stellen zich opnieuw herkiesbaar, ook de intern competitieleider die volgens rooster periodiek aftreedt. 

          Tot aanvang van de vergadering hebben alle leden recht tot het stellen van kandidaten. Dit dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris, vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat/kandidaten.

10.     Benoeming Henk Zomer tot Erelid

11.    Rondvraag

12.    Sluiting (omstreeks 21.15 uur, waarna -indien mogelijk- 1e bekerronde)

Voorstel voor wijziging speeltempo

 

Beste leden van Schaakvereniging Almelo,

Namens het bestuur kom ik met een voorstel om het speeltempo voor een partij te wijzigen. Het is mij vorig seizoen opgevallen dat er verwarring was omtrent het speeltempo. Dit geeft mij de aanleiding om met dit voorstel te komen. Momenteel wordt er met drie verschillende speeltempi gespeeld en het voorstel brengt dit terug naar één speeltempo. Graag hoor ik van u op de Algemene Leden Vergadering wat u van dit voorstel vindt. Hieronder vindt u de huidige situatie en het voorstel voor het nieuwe seizoen.

Huidige situatie

interne competitie:

Iedere speler krijgt 90 minuten bedenktijd voor de eerste 35 zetten + 15 minuten voor de rest van de partij.

externe competitie, SBO speeltempo:  

Iedere speler krijgt 90 minuten bedenktijd plus 10 seconden extra per zet per speler voor de gehele partij.

 

beker competitie:

Iedere speler krijgt 105 minuten bedenktijd voor de gehele partij.

 

Voorstel voor seizoen 2016-2017

 

interne, externe en beker competitie:

Iedere speler krijgt 90 minuten bedenktijd plus 10 seconden extra per zet per speler voor de gehele partij.

Indien een analoge klok wordt gebruikt:

Ieder speler krijgt 97 minuten bedenktijd voor de gehele partij.

Met dit voorstel hoop in duidelijkheid omtrent het speeltempo te creëren. Het SBO speeltempo staat vast en daarom heb ik dit tempo overgenomen in het voorstel voor zowel de interne, als de beker competitie. Graag zie ik uw reactie tegemoet omtrent dit voorstel.

 

Met vriendelijke groet,

Goswin Zeeman

Notulen Algemene Ledenvergadering SV Almelo van vrijdag 28 augustus 2015.

Aanwezig: Rik Veldhuis, Yannic Husers, Hanneke Elgersma, Evert Bos, John de Jonge, Goswin Zeeman, Jaap Sterenborg, Henk Zomer, Chris Wolters, Henri Hofsink, Barend Rijnders, Erik Mijnheer, Jan Vrolijk, Paul Vaillant, Gert Boer, Jordy Brinks, Reinier Luiten, Marcel Wildschut, Freek Fiekweiler, Ben Poelstra, Douwe Tigchelaar, George Henneberke, Bennie Steffens, Edwin Sarink, Robert Crompvoets, Alexandr Mityaev, Onno Elgersma

M.k.a.: Simon Elgersma, Daniel  Rameaux, Zagar Zeeman, Jos Hobert, Dinant Bosch, Ton van Manen

1. Opening

Voorzitter Goswin opent de ALV vergadering en heet een ieder welkom.

Een speciaal woord van dank voor de aanwezigheid van de ereleden Barend Rijnders, Bennie Steffens en Ben Poelstra en de leden van verdiensten.

Tevens aandacht voor de aanwezigheid van Marcel Wildschut die in Almelo 1 speelt en Freek Fickweiler uit Groningen die een schaakliefhebber is en lid wordt van onze vereniging.

Tenslotte Jolanda die in blijde verwachting is van een dochtertje. Dat zij haar zwangerschap met Zagar goed mag doorstaan.

2. Mededelingen

Hanneke geeft aan dat Daniel introductielessen gaat verzorgen vanaf de leeftijd van 6 jaar.

Vier introductielessen voor Euro 4, start vanaf 11 september.

Goswin geeft aan dat er ook weer schaaklessen worden gegeven voor volwassenen op beginners- en op het niveau van gevorderden. Dit vind ook plaats vanaf 11 september.

Goswin verwees naar een nieuwsbrief op de website van de KNSB.

Een Rapidtoernooi wordt op de zaterdag voor Pasen door de SV Almelo georganiseerd.

Info volgt dan via onze website.

Dinant Bosch heeft een stamceltransplantatie ondergaan, dit gaf zijn zoon door.

Voorlopig is Dinant uitgeschakeld voor de competitie.

3. Ingekomen stukken

Geen

3a. Uitreiken van de opsteker seizoen 2014-2015

Deze opsteker is in het leven geroepen door erelid Henk Scheepmaker en is bedoeld om waardering uit te spreken voor een lid dat veel betekent voor onze vereniging. Henk van Faassen krijgt de opsteker, helaas is hij niet aanwezig. Op een ander moment wordt deze aan Henk uitgereikt.

4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29 augustus 2014

Ben Poelstra en Bennie Steffens vroegen zich de procedure af rondom het gebruik van je mobiele telefoon tijdens de wedstrijden in de competitie. Evert gaf door dat je de mobiele telefoon wel bij je mocht hebben maar deze dan wel uitgeschakeld moest zijn. De mobiele telefoon mag je ook op tafel hebben maar moet dan ook uit zijn.

Voor de interne competitie wil Evert wel een uitzondering maken. Als je argumenten hebt om deze aan te laten is dat goed maar dan wel op een trilstand.

Erik Mijnheer gaf door dat zaken m.b.t. de mobiele telefoon goed omschreven stonden op de website van de SBO die letterlijk de lijn volgt van de KNSB.

Edwin vroeg hoe het stond met de PR, nieuwe initiatieven om het schaken in Almelo een impuls te geven. Hanneke en Evert gaven aan dat er door het Almelo's weekblad hier wekelijks over geschreven werd. Vanaf 4 september wordt er weer geplaatst m.b.t. de interne competitie. Tevens is er op Facebook een account waarin de SV Almelo zich presenteert. Diverse leden vonden dat de SV Almelo zich wel wat meer kon profileren. Meer de media opzoeken, activiteiten benoemen bv. in de krant een uitnodiging voor een jaarvergadering bijwonen, hoogtepunten tijdens een ALV benoemen etc.

De website is een punt van aandacht.

De notulen zijn goedgekeurd en een hartelijke dank daarvoor.

5. Jaarverslagen

a) Secretaris

Diverse leden vonden dat de website niet goed werd bijgehouden en voor verbetering vatbaar was. Ben gaf door dat het bijhouden van de website niet eenvoudig was.

Jordy Brinks, webmaster nam het woord en gaf door dat hij met de achtergronden van de website bezig was geweest. Voor zo'n Euro 2000 zat er al werk in. Jordy kan leden autoriseren om zaken op de website te plaatsen. Bennie miste op de website de uitnodiging van de ALV van eind augustus. Het bestuur gaf door hier ook last van te hebben. Tevens blijft er aandacht voor de Facebookpagina. Ben gaf door iemand verantwoordelijk te maken voor bepaalde zaken m.b.t. de website. Het bestuur gaat hier verder mee aan het werk.

Het jaarverslag van de Secretaris is goedgekeurd.

b) Jeugdschaak

Hanneke gaf door dat er op Facebook kort maar krachtige verslagen staan, hier heeft Jordy ook aan meegewerkt.

c) Interne competitie

Evert geeft aan dat er op paaszaterdag een snelschaaktoernooi plaatsvind.

De bekerfinale tussen Zagar en Edwin vind volgende week woensdag plaats.

De interne competitie is gepland. Partijen die ingepland staan moeten dan ook gespeeld worden.

Edwin had een vraag over de opzet van de interne competitie.

Evert gaf door een inschattingsfout te hebben gemaakt en is er vanuit gegaan dat er minimaal 20 keer gespeeld zou worden, daar was het interne systeem op gebaseerd. Halverwege het seizoen is er omgeschakeld naar het vorige systeem van Henk.

Ben complimenteert Evert voor zijn werk als intern competitieleider.

Dan volgt de prijsuitreiking aan de winnaars in de diverse groepen.

d) Externe competitie

Rick gaf door dat Almelo 1 gedegradeerd was. Bennie gaf nog door dat ze veel pech hebben gehad en degradatie niet direct nodig was geweest. Door incidenten met mobiele telefoons en andere omstandigheden dat niet het sterkste team kon worden opgesteld zijn waardevolle punten verloren gegaan.

Dan volgt de prijsuitreiking aan de winnaars in de diverse groepen.

Jan V. vroeg om meer publiciteit voor successen die door de SV Almelo waren behaald.

Als voorbeeld noemde Jan het kampioenschap/promotie van Almelo 1.

Bennie zegt wel degelijk dat toen het eerste kampioen werd de publiciteit werd opgezocht. Goswin was daar toen ook bij betrokken om deze promotiecampagne te ondersteunen.

Hanneke gaf door dat Onno toen ook aangedragen werd als kampioen als 3e van het NK.

e) Van de kascontrolecommissie

Jaap gaf door een verlies te hebben geleden van Euro 477 dit door hogere afdrachten aan de SBO en de KNSB en stelt een contributieverhoging voor.

Jan en George worden bedankt voor de kascontrole. Is bij deze goedgekeurd.

Nieuwe leden voor de kascontrolecommissie: Jan blijft lid, Ben als nieuw lid en Henk Z. als reservelid.

f) Financieel jaarverslag 2014-2015, voorstel begroting 2015-2016 en vaststelling hoogte contributie voor het komende seizoen.

Hanneke, jeugdcommissie stelde een verlaging voor de jeugd voor van Euro 5 i.p.v. Euro 6.

De jeugdcommissie heeft altijd alles zelf gefinancierd. Dit waren jeugdactiviteiten m.b.t. het schoolschaken. Edwin vroeg wat dit de jeugdcommissie nu daadwerkelijk had gekost? Hanneke gaf door dat dit niet inzichtelijk was. De gemeente had daar geen potje meer voor. Ben en Bennie merkten nog op dat er Euro 350 begroot was voor toernooien.

Hanneke gaf door dat van de scholen in de nieuwe opzet een vergoeding  gevraagd gaat worden, een soort van inschrijfgeld een eigen bijdrage van de scholen.

Het voorstel voor een contributieverhoging van de senioren blijft op Euro 6 staan.

Het voorstel van beide is akkoord en aangenomen.

6. Voorstel handhaving arbitragecommissie

Ton van Manen en Jan Willem Brinks. Zij zijn bij deze benoemd.

7. Voorstel speeldata en rondesysteem voor de interne competitie

Evert wil terug naar het systeem van Henk.  Zagar begint dan op 1 augustus 2015 met 1500 punten.

De standen komen op de website te staan.

De Rapidavonden worden ingedeeld(KNSB) en de data worden er bij gezet. Er zijn 34 rondes intern en we gaan door tot eind juni.

De winnaar(Maurice Schippers) van het van Eldik toernooi wordt uitgenodigd om op 27 mei een simultaan te komen geven. Andere voorstellen zijn eventueel ook welkom.

Er wordt een Franse avond georganiseerd met drie Franse openingen. Met 3 maal een half uur p.p.p.p. Dit kan ook in overleg met sterke schakers die de Franse opening goed beheersen.

De agenda is bij deze goedgekeurd.

Het voorstel van het bestuur is om te gaan stemmen voor de oude indeling of voor de nieuwe indeling live op de vrijdagavond. De meerderheid van de leden koos voor de live indeling op de vrijdagavond. Het nieuwe voorstel is bij deze aangenomen.

8. Voorstel samenstelling teams externe competitie

Almelo 1

Zagar stopt voor 1 jaar, daarna komt hij weer terug. De externe teams mogen maximaal 8 spelers opgeven, de andere spelers komen dan op de reservelijst. Overleg moet dan nog plaatsvinden met Egbert.

Almelo 2

Robert had moeite met de toelichting(reserves team 2, spelers uit team 3) dat Paul en Onno na een sterk seizoen beter zijn geworden terwijl Robert zelf ook een behoorlijke rating had. Robert vond het niet eerlijk dat hij met ongeveer gelijke rating werd geplaatst in een lager team. Het bestuur zorgt ervoor dat deze toelichting er uit gaat. Rik/Yannic gaven nog door dat er in dezelfde poule (Almelo 2 en 3)nog gefuseerd ging worden.

Almelo 1 viertallen

Alexander staat op zaterdag op de reservelijst.

Dinant Bosch komt voorlopig niet terug, Almelo V4 moet dan nog een reservespeler hebben. Is binnen het bestuur op 18 augustus over gesproken. De naam van Jaap is toen genoemd.

9. Bestuursverkiezing

Goswin bedankt Henk Z en Rik

Tevens worden Yannic en John voorgesteld en benoemd.

Zij stellen zich beide voor.

10. Rondvraag

Ben

Een algemene opmerking.

Het bestuur wordt bij deze bedankt voor haar werkzaamheden.

Een speciaal woord van dank voor Henk Zomer voor al die jaren ploeteren.

Tenslotte een algemeen woord van dank voor Rik voor zijn 10 jaar extern wedstrijdleiderschap.

11. Sluiting ledenvergadering

 

Algemeen jaarverslag secretaris.

Het afgelopen seizoen was voor mij het eerste jaar als nieuwe secretaris. Er kwam in deze functie veel op mij af. Door zaken goed af te stemmen met mede bestuursleden kwam dit goed.

Het seizoen 2015-2016 begon de Schaakvereniging Almelo met 79 leden en het seizoen werd afgesloten met 86 leden.

We hebben een nieuwe website en de reacties zijn louter positief.

Ons Facebookaccount wordt ook goed bijgehouden.

Onze nieuwe clubkampioen is Alvin Jutba, terwijl Marcel Wildschut snelschaakkampioen werd. De clubkampioen van de jeugd is Joas Tiggelaar.

Zie voor verdere resultaten en informatie de jaarverslagen van de interne- en externe competitieleider en het jaaroverzicht van onze jeugdafdeling.

Onze vereniging staat er financieel redelijk goed voor. Er werd afgelopen seizoen een lichte winst behaald, reden voor de penningmeester om de contributie te handhaven.

De automatische incasso van de contributie werkt prima en zal daarom worden voortgezet. Het scheelt de penningmeester een hoop werk.

De kascontrolecommissie, bestaande uit Ben Poelstra en Henk Zomer heeft haar controlerende taak inmiddels uitgevoerd en de commissie stelt naar aanleiding van haar bevindingen de algemene ledenvergadering voor het bestuur op 2 september a.s. te déchargeren.

Goswin Zeeman stopt als voorzitter. Het bestuur meent in Ben Poelstra een goede opvolger te hebben gevonden. Hij wordt door het bestuur als nieuwe voorzitter voorgedragen. De ALV wordt verzocht hem te benoemen tot nieuw bestuurslid.

John de Jonge

Jaarverslag schaken Jeugd seizoen 2015-2016

Lessen

De lessen werden verzorgd door Daniel en Mona (stap 1), Haaye en later Goswin (stap 1+/2, 1e jaar), Frank (stap 1+/2, 2e jaar), Yannic (stap 3) en Henri (stap 3+/4). De lessen van Stap 1 duurden van 18.15-19.30 uur; de overige lessen van 18.15-19.00 uur, waarna de interne competitie plaatsvond.

Interne competitie

Dit is het derde seizoen dat we bij de jeugd 3 x 8 ronden Zwitsers spelen, de zgn. herfst-, winter en lentecompetitie. De interne competitie startte met schakers uit Stap 2 en hoger en werd in de loop van het seizoen steeds meer aangevuld met de sterkste spelers uit Stap 1. Aan de laatste ronden nam iedereen deel: 50 schakers. De kampioenen:

EIND: A-groep RAPID: 1. Joas Tiggelaar, 2. Haik Margos, 3. Krikor Margos

                B-groep RAPID: 1. Tristan van der Tuin, 2. Lucas van Zon, 3. Mees Klok

                A-groep SNEL: 1. Joas Tiggelaar, 2. Krikor Margos, 3. Haik Margos

                B-groep SNEL: 1. Tristan van der Tuin, 2. Peter de Gelder, 3. Lucas van Zon

Clubkampioen: Joas Tiggelaar.

Met een eervolle vermelding voor schakers uit Stap 1 die later aansloten bij de interne competitie, pas in de Lente: Laurian Doornbos en Serhat Rostamzadeh scoorden goed bij RAPID en Jarno Wermelink, Niels Elskamp, Laurian Doornbos, Liam den Hollander en Bunyamin Kocabiyik goed bij SNEL. Dat belooft wat voor volgend seizoen.

Externe competitie – JCC

In de JCC deed Almelo mee met een C-team, 3 D-teams en een E-team (helaas geen A-team). Het C-team werd 4e, hierin speelden Stan, Gerwin, Haik, Florian, Asdgine en Lucas.  D1 werd met overmacht, met 10 MP en 17,5 BP (slechts 2,5 punten laten liggen) eerste en mag deelnemen aan de meesterklasse in het najaar van 2016. Spelers waren: Onno (ongeslagen), Joas, Krikor, Kars en Hein. D2 had het aanmerkelijk zwaarder en werd 6e en de spelers waren: Peter, Tristan, Misha en Dean. Het D3 team had het het zwaarst en hier en daar ook pech; eindigde als hekkensluiter op de 8e plek. Teamleden waren: Arnak, Yvar, Manuel, Aiden, Nick en Efekan. Het E-team, bestaande uit Joas (ongeslagen), Laurian, Serhat, Misha en Dean, deed het heel goed en werd eerste. Zij mochten naar het NK voor E-teams in Zuid-Scharwoude en werden daar met 6 MP en 14,5 BP 25e (van de 40)! Joas werd daar 14e bij de Topspelers met 5,5 uit 7 en Misha 10e bij de meisjes met 4 uit 7. Een mooie prestatie.

Toernooien – de jeugd Grand Prix

Binnen de SBO werden de 14 jeugdtoernooien goed bezocht door onze jeugdspelers. Aan onze eigen toernooien in november en maart deden resp. 72 en 77 schakers mee. Het waren leuke en gezellige toernooien. Over het hele seizoen gerekend werd Reinier eerste in de A-cat. Claire speelde mee bij de B. In de C-cat.  deden Florian, Haik, Merel, Gerwin, Asdgine en Lars mee. In de D-cat. speelden Claudia, Yvar, Krikor, Onno, Peter, Kars, Stephanie, Nienke, Manuel, Jarno, Hein, Max, Lucas, Niels, Aiden en Arnak mee. In de E-cat. werd Joas kampioen en deden ook mee: Tristan vdT, Laurian, Misha, Mees, Tristan B en Kevin. Bij de F speelden Bunyamin, Serhat en Sibren mee. Bij de GH speelden Dean, Liam en Steven.

Gadgets en shirt/polo

Voor de club was Frank Karamoy druk bezig met het verkopen van eten (op onze toernooien), gadgets en shirts/polo’s voor de club. Inmiddels lopen diverse schakers er keurig bij in zijn bestelde kleding. Enkele gadgets, schaakklokjes en schaak-USB-sticks, zijn ook al verkocht. Dit alles met een kleine winstmarge, die ten goede komt aan de club.

PK en NK

Aan de PK-ABC namen deel: Reinier (tweede in de A) en Florian, Gerwin en Merel bij de C (resp. 3e, 4e en 5e). Helaas vanuit deze categorieën geen directe plek op het NK. Simon vroeg voor het NK-B een vrijplaats aan en kreeg die toegekend. Hij werd op het NK-B in Rotterdam 4e. Bij PK-D deden Onno, Joas (3e), Kars (10e), Tristan (15e) en Claudia (16e) mee en daar werd Onno 1e met 9 uit 9. Hij mocht naar het NK-D in Rijswijk waar hij 11e werd. Aan het PK-E namen Joas, Dean (10e), Laurian (12e), Tristan (13e), Bunyamin (14e), Serhat (17e) en Misha (18e) deel. Joas werd 1e met 8 uit 9 en mocht naar het NK-E in Waalwijk waar hij 3e (!) werd. Bij het PK-FGH deden Dean, Bunyamin, Liam en Sibren mee; Liam werd eerste bij de G en mocht naar de nationale pupillendag voor FGH in Roosendaal, waar hij 30e bij de G werd.

PK senioren kende ook jeugdige deelnemers uit Almelo: Onno werd gedeeld 1e in de B, Reinier 6e in de B.

Deelname bij senioren

Aan de interne senioren competitie deed ook jeugd mee: Thierry, Simon, Reinier, Onno, Haik, Zowie, Krikor en Arnaud. Het is leuk dat ze meer tijd hebben om te spelen, na te denken en om hun spel zo te verbeteren. Ook speelden enkelen op toernooien voor senioren binnen de SBO zoals de PK’s, Jan Krultoernooi en Hardenberg. Simon, Onno, Zowie en Arnaud namen deel aan externe teams van Almelo. Onno en Reinier deden mee met het externe Talententeam van de SBO. Ook maakten enkelen van hen deel uit van de viertallen: Simon, Onno; Arnaud en Haik vielen in.

Interne toernooien: vriendenschaak, snelschaken, familieschaak

Ook dit jaar hadden we weer onze interne jeugdtoernooien.

Voor het eerst vond het toernooi Vriendenschaak plaats. Schakers konden een vriend(in) meenemen en het tegen elkaar opnemen. Dit was een gezellige opening van het seizoen.

Het snelschaken werd gewonnen door Joas, die geen punt liet liggen. Haik werd 2e en Misha 3e, die evenveel punten had als Stephanie, Hein, Tristan vdT, Krikor, Niels en Kars, maar net meer WP. In de B-groep won Niels, gevolgd door Jarno en Dean.

Samen met zijn broer Krikor werd Haik opnieuw kampioen bij familieschaak. Tweede werden Tristan vdT en zijn vader; derde werd Jojo en een ‘familielid’ (Henri wilde graag invallen!). Het was weer een gezellige afsluiting van het seizoen.

Hutton en Meesterklasse

Aan Hutton in oktober deden van onze club Thierry, Reinier, Onno en Joas mee. Uit de verhalen en door de foto’s werd duidelijk dat het een leuk toernooi in Amsterdam was.

Dit jaar konden we weer een team afvaardigen naar de Meesterklasse: Almelo D, bestaande uit: Onno, Haik, Joas, Krikor en Hein. Dit team werd 16e. Simon deed ook mee voor het SBO Talententeam.

Schoolschaak

Bij het Almelose schoolschaaktoernooi met 23 teams van 9 basisscholen uit Almelo e.o. werd De Telgenborch1 (met Haik, Krikor, Hein en Calvin) kampioen en zij mochten daarom Almelo vertegenwoordigen bij schoolschaak Overijssel in Hengelo. Tweede werd De Fakkel1 en derde De Fakkel2. Ook in Hengelo (20 teams) werd De Telgenborch kampioen. Dit team mocht naar het NK schoolschaak in Amsterdam en werd daar 19e met 11MP en 22BP. Een knappe prestatie.

Internetschaken

Vanuit de schaakbond is het mogelijk om elke derde woensdag van de maand deel te nemen aan internetschaak: jeugd GP’s snelschaken. Vanuit onze club deed alleen Onno mee.

Diploma’s

Ook dit jaar zijn weer veel examens gemaakt. Geslaagd zijn: (uitslag is nog niet bekend)

Stap 1:

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4+:

PR en Facebook

Aan de PR valt nog veel te verbeteren, maar de menskracht ontbreekt. Wel zijn foto’s van activiteiten te vinden op onze Facebookpagina, met dank aan Goswin Zeeman.

Al met al kijken we terug op een geslaagd seizoen.

Hanneke Elgersma

 

 

Jaarverslag Interne competitie 2015 – 2016

 

Het was een jaar waarin er ondanks 35 rondes slechts 8 mensen die boven de 20 partijen over het gehele seizoen hebben gespeeld. Natuurlijk heeft de externe competitie een aantal mensen een aantal partijen gekost in de interne maar over het algemeen was de opkomst mager. Over het hele seizoen was het opkomstpercentage 37.7%. Aan de leden van de S.v. Almelo wordt gevraagd om met ideeën te komen hoe de interne competitie interessanter te maken voor de leden.

De eindstand van de  interne competitie is als volgt: (met het minimum van 12 partijen)

Rangschikking na Ronde 35 - 17-06-2016 - Normal ranking.

Pos Naam                 Prt   W   R   V   Rtg   TPR  BRtg  S  R Cat

  1 Alvin Jutba           21  15   2   4  1566  1632  1440  3  2 A 

  2 Simon Elgersma        18  10   3   5  1500  1527  1460  0  1 A 

  3 Ben Poelstra          15   8   2   5  1491  1505  1480 -1  1 A 

  4 Alexandr Mityaev      15   8   1   6  1460  1473  1450 -1  1 A 

  5 Goswin Zeeman         18   8   6   4  1447  1476  1400  0 -1 B 

  6 Onno Elgersma         23  12   3   8  1408  1434  1320  1  2 B 

  7 Edwin de Jonge        15   5   4   6  1404  1372  1445 -1 -2 A 

  8 Yannic Husers         14   4   2   8  1356  1284  1430  0  1 A 

  9 Evert Bos             15   7   3   5  1354  1340  1370  3  2 B 

 10 Ton van Manen         16   5   2   9  1329  1294  1380  0  1 B 

 11 Bennie Steffens       12   7   2   3  1314  1396  1260  0 -2 C 

 12 George Henneberke     19  10   4   5  1300  1335  1250 -1 -2 C 

 13 Haik Margos           17  11   2   4  1286  1413  1150  1  2 D 

 14 Jordy Brinks          18   8   0  10  1276  1275  1290  0  1 C 

 15 Paul Vaillant         13   3   2   8  1271  1175  1350 -1 -1 B 

 16 Robert Crompvoets     25  12   2  11  1256  1250  1310  1  2 B 

 17 Leo Diepenhorst       17   3  11   3  1252  1244  1270 -1 -2 C 

 18 Chris Wolters         25   8   8   9  1243  1250  1230 -1 -1 C 

 19 Jan Vrolijk           25  11   6   8  1232  1245  1190  3  2 D 

 20 Douwe Tigchelaar      21   6  10   5  1227  1234  1220 -1 -1 C 

 21 Jaap Sterenborg       12   5   3   4  1216  1229  1210  0  1 C 

 22 John de Jonge         14   8   2   4  1195  1269  1130  0  1 D 

 23 Teun Molenaar         27   9   5  13  1137  1140  1180  1  1 D 

 24 Krikor Margos         13   5   5   3  1130  1192  1090  1 -1 D 

 25 Cor Stolp             19   3   5  11  1048  1012  1120 -1 -1 D 

 26 Gert Boer             19   4   2  13  1012   941  1110 -1 -2 D 

 27 Arnaud Saint-Genez    22   0   4  18   938   827  1100  0 -2 D 

Na het bekijken van de eindstand kunnen we concluderen dat we Alvin Jutba kunnen feliciteren als de nieuwe kampioen van de Schaakvereniging Almelo.

De top 3 van de verschillende groepen zijn:

Groep A                                                                             Groep B

1. Alvin Jutba                                                                   1. Goswin Zeeman

2. Simon Elgersma                                                         2. Onno Elgersma

3. Ben Poelstra                                                                3. Evert Bos

Groep C                                                                             Groep D

1. Bennie Steffens                                                         1. Haik Margos

2. George Henneberke                                                               2. Jan Vrolijk

3. Leo Diepenhorst                                                        3. John de Jonge

 

 

 

Er was 1 speciale “Franse” avond georganiseerd. Gezien de reacties op de avond zelf gaat dit een vervolg krijgen in het komende seizoen. Op het ogenblik van schrijven van dit verslag is nog niet beslist welk thema het komende seizoen centraal staat.

Afgelopen seizoen is  met live indelen geprobeerd om een opkomst te krijgen die minstens even groot zou zijn als met het afschrijven op uiterlijk donderdagavond maar zoals in het begin al vermeld is dat niet gelukt. Daarom gaan we terug naar het systeem dat iedereen wordt ingedeeld tenzij er op donderdagavond voor 21.30 uur afgemeld is. Er kunnen vaste afspraken gemaakt worden die hiervan afwijken.

Het Jan van Eldik toernooi werd traditiegetrouw op de eerste vrijdag na nieuwjaarsdag gehouden. Met een opkomst van 58 personen was dit vergelijkbaar met vorig jaar. In drie groepen werd in een gemoedelijke sfeer om de prijzen gestreden.

Eindstanden in de verschillende groepen waren:

Groep A                                            Groep B                                Groep C

1. Marcel Wildschut                          1. Jos Muller                           1. George Hennneberke

2. Edwin Sarink                                 2. John Leerentveld               2. Chris Wolters

3. Simon Elgersma                             3. Henk Zomer                       3. Jaap Sterenborg

Verder geprobeerd om op paaszaterdag een toernooi te organiseren. Omdat het organiseren voor het tweede opvolgende jaar geen succes bleek ga ik geen toernooi meer organiseren; blijkbaar is er geen plek binnen de SBO voor een nieuw toernooi.

De agenda voor het komende seizoen zal tijdens de ALV worden uitgedeeld.

Enkele details van de interne competitie seizoen 2016-2017

  1. Beginstand: De beginstand wordt bij aanvang van het seizoen vastgesteld aan de hand van de actuele KNSB rating per 01-08-2016.
  2. De nr. 1 krijgt een beginrating van 1500, de nr. 2 1490, de nr. 3 1480, ect.
  3. Afmelden tot uiterlijk donderdagavond 21.30 uur
  4. Eindstand: De eindstand wordt bepaald aan de hand van TPR.
  5. Indeling: geschiedt op basis van rating volgens het ladder/keizer systeem. Bij een verschil groter dan 150 startrating wordt er tegen een andere tegenstander ingedeeld om een partij met gelijkwaardiger tegenstanders te krijgen. Enkele uitzondering zullen voorkomen ivm externe partijen die gespeeld gaan worden.
  6. Minimum aantal partijen: dit blijft onveranderd op 12 partijen
  7. Ronden tussen dezelfde paring: dit zal 8 ronden zijn
  8. Kleurverschil: het maximale aantal rondes dat achter elkaar met dezelfde kleur wordt gespeeld zal 2 zijn.

 

Evert Bos

 

Verslag Externe Competitie Sv Almelo

Afgelopen jaar is de eerste keer voor mij geweest als extern competitieleider. Ook spannend voor mij dus, want het is altijd maar de vraag of alles goed gaat. Ondanks een paar problemen in het begin is alles verder goed verlopen. Bij problemen die hebben opgetreden, zijn de mensen goed bij mij gekomen voor het oplossen ervan. Laten we dit komend seizoen vooral zo doorzetten!

Dan een overzicht van de teams:

Helaas geen enkel kampioensteam. Echter zijn Almelo V1 en V3 tweede geworden en zijn Almelo 2 en V3 als derde geëindigd.

We kunnen spreken van een goed seizoen, want elk team heeft zich weten te handhaven!

Sv Almelo 1:

Geëindigd op een gedeelde 4e plaats met 10 MP en 38,5 BP. Tot de 7e ronde speelde Almelo 1 mee voor het kampioenschap maar in de laatste 2 ronden ging het mis met een remise en een verlies. Philidor 2 is kampioen van de 3e Klasse A.

Topscorers:

 

1.     Alvin Jutba met 5,5 uit 9

2.     Simon Elgersma met 4,5 uit 8

3.     Edwin Sarink met 4,5 uit 8

 

Sv Almelo 2:

Geëindigd op de 3e plaats met 9 MP en 32,5 BP. Niet echt spannend geweest, WSG is hier kampioen geworden.

Topscorers:

 

1.      Egbert Gorter met 6 uit 8

2.      Goswin Zeeman met 6 uit 8

3.      Jan-Willem Brinks met 4 uit 6

 

Sv Almelo 3:

Geëindigd op de 5e plaats met 7 MP en 26 BP. Knappe remise tegen HSC Stork die 3e is geworden. Rijssen is overtuigend kampioen in de 2e klasse SBO.

Topscorers:

 

1.      Robert Crompvoets met 4 uit 6

2.      Chris Wolters met 4 uit 6

3.      Henri Hofsink met 3 uit 6

 

Sv Almelo V1:

Voor het eerst uitgekomen sinds tijden in de hoofdklasse Viertallen. Knap 2e geworden met 2 winsten, 2 remises en 2 verliezen. SG Max Euwe V1 is kampioen. Score: 6 MP en 11 BP.

Topscorers:

 

1.      Alvin Jutba met 3 uit 3

2.      Simon Elgersma met 3 uit 5

3.      Onno Elgersma met 2 uit 3

 

Sv Almelo V2:

Uitgekomen in de eerste klasse viertallen. 3e geworden met nog een harde winst op nr. 2 Lonneker. Holten is kampioen. Er werden in totaal 5 MP en 10,5 BP gescoord.

Topscorers:

 

1.      Klaas de Jong met 4 uit 5

2.      Goswin Zeeman met 3 uit 6

3.      Erik Mijnheer met 2 uit 4

 

Sv Almelo V3:

Uitgekomen in de 5e klasse viertallen. Knap 2e geworden, maar deed helaas net te kort voor Het Kasteel uit Coevorden. De maximale score moest in de laatste ronde tegen Het Kasteel behaald worden, het werd 2-2. De behaalde score bedroeg 7 MP en 13 BP.

Topscorers:

 

1.      Bennie Steffens met 4,5 uit 6

2.      Chris Wolters met 2,5 uit 6

3.      Jaap Sterenborg met 2 uit 4

 

Sv Almelo V4:

Uitgekomen in de laatste klasse viertallen (8e klasse). Geëindigd op de 4e plaats in een poule van 5. Er werd hier dubbelrondig gespeeld. De score van onze SvA bedroeg 7 MP en 14 BP.

 

Topscorers:

 

1.      Gert Boer met 3,5 uit 8

2.      Teun Molenaar met 3,5 uit 7

3.      John de Jonge met 3 uit 8

 

Yannic Husers